Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Jolanta Piotrowska, prowadząca na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej działalność pn.: JOLANTA PIOTROWSKA GABINET ŚWIADOMEGO ROZWOJU. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Generała Leopolda Okulickiego 46B/1, 37-450 Stalowa Wola. Gabinet: KEN 4 pok. 416, 37-450 Stalowa Wola (Hotel Stal),

 2. Nie wyznaczono Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 600 292 336 lub pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy (świadczenia usług) na prowadzenie psychoterapii - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej („Dane wrażliwe”), będą przetwarzane tylko po uzyskaniu Pana/Pani zgody - art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit a RODO,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności dotyczących rozliczenia podatków, składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), czy też prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz dokumentacji pacjenta - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania faktów związanych z wykonywaną usługą (terapią) albo dla potrzeb przyszłych terapii, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – co wynika z uzasadnionego interesu Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator będzie przetwarzać tylko te dane osobowe, które zostały mu przez Pana/Panią przekazane, nie będzie też utrwalał Pana/Pani wizerunku. Administrator zastrzega sobie w ramach terapii prawo utrwalenia wypowiedzi i wykorzystania nagrania i do celów stworzenia przez Administratora dokumentacji diagnostycznej.

 4. ODBIORCY DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom w przypadkach określonych przez przepisy prawa (np. organy podatkowe, ZUS, sądy powszechne) oraz udostępnione podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są zgodnie z prawem powierzane (np. firma informatyczna obsługująca programy księgowe) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. OKRES PRZETWARZANIA
  Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do których dochodzenia konieczne jest dysponowanie danymi. Dokumentacja medyczna i zawarte w niej dane będzie przechowywana nie krócej niże przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. Obecnie podstawowy okres przechowywania wynosi 20 lat (art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta).

 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Może też Pani/Pan:
  • żądać sprostowania (poprawiania, uzupełniania) danych,
  • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody,
  • usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie takie może jednak nie zostać spełnione, jeżeli Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w szczególności przetwarzanie w dotychczasowym zakresie jest niezbędne do obrony jego prawnie uzasadnionego interesu, w tym do ustalenia, obrony czy dochodzenia roszczeń,
  • domagać się przeniesienia (wydania, udostępnienia) danych innemu podmiotowi,
  • wnieść (w razie uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem) skargę do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić prowadzenie psychoterapii i upoważnia Administratora do odmowy jej rozpoczęcia bądź kontynuowania.

 8. W ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane. Oznacza to, że dane nie będą wykorzystane do oceny (także dokonywanej z wykorzystaniem logarytmów informatycznych) Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się, z wyjątkiem ocen i analiz niezbędnych wyłącznie dla celów terapii.
Gabinet Świadomego Rozwoju - Psychoterapia i Coaching