FAQ. Najczęsciej zadawane pytania

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania o psychoterapię i coaching.

Film. Tworzony przez ludzi i dla ludzi. Z ukrytą cząstką prawdziwych wydarzeń i odpowiedzią kim chcielibyśmy być, za czym tęsknimy i jakie drzemią w nas uczucia czy emocje. Pełen metafor i symboli, z obrazami i scenami, które w mig potrafią przywołać ukryty ładunek ludzkich wspomnień. Jeśli wybierzesz odpowiedni, będzie balsamem dla duszy, świadectwem, podpowiedzią, czasami pomysłem na nowe.
Jako architekt, tworząc i odbierając sztukę, doceniam, jak głęboko jest terapeutyczna. Z GŚR w projekcie PSYCHOTEKA +, poznaj drugie terapeutyczne oblicze kinematografii. Sprawdź, który bohater jest ci bliski, która scena wywołała grozę czy sprawiła, że łza popłynęła po twojej twarzy. Podziel się swoimi emocjami i odczuciami w gabinecie czy z bliskimi. To często pierwszy krok do zmiany.

W formie książkowej w jednym z opisów psychoterapia jest zamierzonym i planowanym działaniem prowadzonym przez odpowiednio wyszkolonych profesjonalistów, wobec osób o różnych zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach zachowania czy problemach zdrowotnych. Ma na celu zmianę ich wzorców zachowania, struktur czy procesów intra psychicznych. Osobiście postrzegam terapię przez szereg objawów, które same w sobie są manifestacją. Patrzę na nią przez pryzmat skrajnych emocji i uczuć, które decydują o tym, jak prosperujemy na co dzień.
W gabinecie przy odpowiedniej ich regulacji oraz pomniejszaniu ekspresji każde uczucie okazuje się neutralne. Buduje naszą strukturę, zamiast ją niszczyć. Jak powiadał Antoni Kępiński: "osoby, które więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią". Psychoterapia to proces, który pomaga to cierpienie zrozumieć.

Terapia psychodynamiczna zakłada, że ludzie nie zawsze są świadomi powodów swojego zachowania, a niektóre motywy postępowania mają podłoże biologiczne. Skupia się na procesach nieświadomych, na uczuciach, relacjach. Analizuje marzenia senne, zwraca uwagę na fantazje i pragnienia. Używa klaryfikacji i interpretacji, nie zalewając długimi opowieściami. Analizuje przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Do wzrostu samoświadomości, rozumienia siebie wykorzystuje relację terapeutyczną i korzysta z kontraktu terapeutycznego. Nie jest dyrektywna. Dlaczego terapia psychodynamiczna w Gabinecie Świadomego Rozwoju? Bo jak powiedział Martin Buber: "Każde prawdziwe życie jest spotkaniem". Wypada tylko dodać. W ostateczności poprzez własny wgląd z całym ukrytym i niedocenianym często potencjałem.

Pedagog:
To osoba sprawująca w granicach prawa nadzór nad prawidłową opieką i wychowaniem oraz kształceniem społeczeństwa. Do podstawowych zadań pedagoga należą układanie programów kształcenia i nauczania, analiza statystyczna jakości wykształcenia, diagnoza i orzekanie o dojrzałości dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym, organizacja kół naukowych i olimpiad, oraz w przypadku niejasności kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Psycholog:
Główne kompetencje psychologa to diagnozowanie na podstawie zebranego wywiadu, poradnictwo i wykonanie testów psychologicznych, wydawanie zaświadczeń i orzeczeń psychologicznych oraz rozwiązywanie problemów codziennych związanych z pracą, spadkiem nastroju, apatią, problemami w związku czy rozpoznawaniem osobowości. Psycholog nie stosuje farmakoterapii.

Psychoterapeuta:
Psychoterapia to następny poziom po psychologii. Wymaga ukończenia podyplomowych studiów lub specjalnego szkolenia. Diagnozuje problem, a następnie pomaga w jego rozwiązaniu. Psychoterapeuta stosuje odpowiednie metody oraz aktywności, mające doprowadzić do poprawy samopoczucia pacjenta. Aby osobiste problemy i doświadczenia nie przeszkadzały pomagać innym, psychoterapeuta poddaje się terapii własnej. Na psychoterapię w konkretnym nurcie psychoterapii możemy dostać skierowanie od lekarza psychiatry lub zapisać się prywatnie. Psychoterapeuci, którzy ukończyli nurt psychodynamicznym stosowany w Gabinecie Świadomego Rozwoju, przynależą do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Korzystają z literatury z dziedziny Psychoterapii i Psychiatrii.

Psychiatra:
Psychiatria jest jedną z podstawowych specjalizacji medycznych i zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Psychiatra jako jedyna stosuje farmakoterapię. Wypisuje recepty, zwolnienia oraz skierowania do szpitala. Lekarz psychiatra po ukończeniu dodatkowych studiów podyplomowych lub kursu może również nabyć umiejętności terapeutyczne, albowiem w poważnych stanach dobrym połączeniem okazuje się jednoczesna psychoterapia i leki.

W życiu codziennym funkcjonujemy w wielu rolach. Jesteśmy jednocześnie dzieckiem, partnerem, rodzicem, pracownikiem czy osobą na odpowiedzialnym stanowisku. Obracamy się w różnych sferach - osobistej, rodzinnej, zawodowej. Ważne, żeby pomiędzy i w każdej z nich panowała równowaga. Psychoterapia pomaga ją osiągnąć i tym samym poprawić komfort życia.

Nie ma jednej najlepszej metody psychoterapeutycznej. Każda postać psychoterapii może Ci pomóc, ale prawidłowe dopasowanie formy, nurtu i prowadzącego psychoterapeuty pozwala na uzyskanie skutecznej pomocy.
Bez względu jakiego nurtu doświadczysz, pamiętaj: "Psychoterapia to oznaka świadomości i nowoczesności"

W dużych miastach psychoterapia to moda. W mniejszych ciągle tabu. Doświadczanie wstydu, przekonanie, że narażamy się na społeczne poniżenie czy obniżenie własnego wizerunku. Zamiast czynności naprawczych unikanie i pielęgnowanie bólu. Energochłonne trzymanie w tajemnicy. To własne pozwolenie na życie, którego nie akceptujemy. Uciekanie w samotność przy jednoczesnej potrzebie więzi. Pozwolenie na mentalną okupację własnej psychiki. Skupienie na innych zamiast zaopiekowanie się najważniejszą dla nas istotą – Sobą.
Tymczasem:
W gabinecie natrafiamy na autentyczność, otwartość, empatię czy wspierającą postawę terapeuty. Z każdą sesją własne życie poddajemy refleksji, uczymy się na nowo siebie. Zaczynamy postrzegać świat jako złożony, ale również ciekawy. Nabieramy kompetencji, uplastyczniamy nasz umysł.
W tym miejscu można zadać sobie pytanie: Czy nie biorę wsparcia, bo się wstydzę, bo taki mam typ, a może nie potrafię, bo tego nigdy nie doświadczałem? Jaki jest Twój powód?

Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne i ograniczone fundusze, możesz skorzystać z psychoterapii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczonej w Poradniach Zdrowia Psychicznego lub Poradniach w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Tam znajdziesz psychologów, psychiatrów i czasami psychoterapeutów, u których można się konsultować i leczyć nieodpłatnie. Aby podjąć terapię bezpłatną, potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Rodzaj leczenie uzależniony jest od wstępnej diagnozy i dostępności poszczególnych specjalistów.
NFZ refunduje psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz grupową. Obowiązują jednak limity a czas oczekiwania na konsultację diagnostyczną i rozpoczęcie terapii refundowanej liczy się często w miesiącach.
Jeśli posiadasz fundusze, odpowiednim wyborem są gabinety prywatne. Wybór terapii płatnej to podjęcie odpowiedzialności za własne życie oraz większe poczucia własnej wartości. Inwestycja w siebie i własną przyszłość, podobnie jak dbałość o gospodarstwo domowe, samochód czy bliskie nam osoby.

Narodowy Fundusz zamyka terapię w ramy:
Krótkoterminowa: trwa od 3 do 6 miesięcy, ale maksymalnie 1 rok. Jest ona nakierowana na rozwiązanie konkretnego problemu i wiąże się z wysoką motywacją klienta do zmian.
Długoterminowa: trwa ponad rok, nawet kilka lat i dotyczy klientów, którzy mają problemy na wielu płaszczyznach: w życiu osobistym, zawodowym, społecznym. Refundacji podlegają sesje odbywające się raz w tygodniu.
W poradni terapii uzależnień psychoterapia indywidualna może być realizowana do 50 godzin w trakcie roku, a psychoterapia grupowa do 240 godzin w ciągu roku z długością sesji 2 do 3 godzin.
GŚR uwzględnia, że życie to ciągła zmiana, szereg zdarzeń, którym codziennie poddajemy akceptacji lub stawiamy czoła, dlatego zasady NFZ traktuje jako wyjściowe. Docelowo długość terapii w GŚR zależy wyłącznie od pacjenta, od ilości celów założonych na początku i pojawiających się w trakcie, jakie osoba chce osiągnąć.

Podczas trwania psychoterapii pacjent może przeżywać przykre uczucia wstydu, poniżenia, niezrozumienia, odrzucenia, złości, zaskoczenia, lęku, czy też przyjemne: miłości, przywiązania, sympatii. Uczucia w trakcie psychoterapii zmieniają się i mają związek z etapem pracy, intensywnością i poruszanymi podczas sesji wątkami. Niezależnie od rodzaju przeżywanych uczuć ważne jest, aby w trakcie psychoterapii o nich mówić.

Kryzys psychiczny to moment, kiedy czujesz, że problemy cię przerastają, że więcej już nie możesz udźwignąć. Powodem może być zarówno wiadomość o chorobie czy śmierć bliskiej osoby, jak i również życie w ciągłym stresie. Przeszłość, która nas nie opuszcza, trauma, która do nas wraca. Przedłużanie się takiego stanu może prowadzić do uczucia zagubienia, pustki, depresji czy wycofania się z życia w grupie. Czasem załamaniu nerwowemu towarzyszą myśli samobójcze. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty.

Każdy potrzebuje kontaktu. Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w trudnościach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz oraz kontaktu z drugim człowiekiem, który potrafi zrozumieć twoje emocje, uczucia, motywację.
Kontakt internetowy może pomóc, ale nie jest w stanie zastąpić spotkań w gabinecie. Ponadto terapia wymaga zaangażowania. Wyjściem z domu czy opłacaniem sesji, udowadniasz samemu sobie, że jesteś kimś ważnym, na kim naprawdę ci zależy.

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga na trwale poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, rozmowę i pomoc w odkrywaniu siebie. Bez przepisywania leków czy udzielania porad. Słowo "na trwale" to przewaga psychoterapii nad farmakoterapią.

Psychoanaliza:
- Stworzona przez Freuda, kojarzona z filmów jako "terapia na kozetce"
- Psychoterapia psychodynamiczna, mająca korzenie w psychoanalizie, oparta na empatycznej rozmowie.
- Terapia poznawczo-behawioralna, zajmująca się przekonaniami i schematami, negatywnymi oczekiwaniami oraz ocenami zdarzeń i samego siebie.
- Terapia humanistyczno-egzystencjalna, gdzie zwiększaniu ulega świadomości w zakresie identyfikowania własnych potrzeb oraz odróżniania własnych doświadczeń od narzuconych przez inne osoby.
- Terapia systemowa (interpersonalna) skoncentrowana na funkcjonowaniu rodziny i wszelkich obszarów, w których obraca się jednostka.
- Psychoterapia w nurcie integratywnym to terapia, w której w uzasadnionych przypadkach oprócz nurtu głównego, stosuje się również techniki z innych szkół terapeutycznych.

Powyżej wymieniam najbardziej popularne, bo nurtów w psychoterapii jest wiele i wciąż powstają nowe. Warto pamiętać, iż każda z terapii jest skuteczna, o ile jest odpowiednio dobrana do pacjenta.

Z perspektywy terapeuty ważne jest określenie, która terapia będzie najbardziej dla klienta korzystna.
Terapia indywidualna:
To praca jeden na jeden. Dla większości pacjentów podczas indywidualnego spotkania istotne jest uzyskanie poczucia, że przy pomocy terapeuty są w stanie poradzić sobie ze swoimi cierpieniami, lękami czy trudnościami, z jakimi się borykają.
Grupowa:
Polega na leczeniu systematycznie spotykającej się grupy osób. Prowadzona jest zazwyczaj przez jednego lub dwóch terapeutów. Umożliwia uczestnikom ćwiczenie oraz obserwowanie interakcji społecznych. Otrzymanie od osób będących w grupie wsparcia oraz emocji, jakich nie dają bliscy.
Systemowa:
Proponowana jest w sytuacjach zaburzenia funkcjonowania rodziny, gdy pojawiają się, trudne sytuacje życiowe, konflikty czy trudności wychowawcze.
Małżeńska:
Forma pomocy dla związków, w których partnerzy nie mogą rozwiązać konfliktów lub skutecznie się wspólnie porozumieć.

W Gabinecie Świadomego Rozwoju prowadzona jest terapią indywidualną, w szerszej perspektywie planowana terapia grupowa.

Ogólne zasady obowiązujące w trakcie psychoterapii ułatwiają pacjentowi i jego terapeucie realizację celów terapii.
- Terapeuta zobowiązany jest do dochowania tajemnicy spraw poruszanych w trakcie całej psychoterapii, której ostatecznym zadaniem jest zapewnienie pacjentowi całkowitej prywatności.
- terapia wyklucza podejmowanie przez terapeutę innych ról niż terapeutyczne. Podjęcie relacji poza zawodowymi zagraża realizacji celów terapii.
- Zasada wstrzemięźliwości obowiązuje pacjenta. Podczas trwania psychoterapii pacjent nie powinien podejmować ważnych, życiowych decyzji mogących mieć długoterminowe konsekwencje. Przed realizacją ważnych życiowych planów, zalecane jest omówienie ich z terapeutą.

Ważne dla danej terapii zasady omawiane są podczas kontraktu terapeutycznego na pierwszych spotkaniach.

Numer, pod który możesz zadzwonić o każdej porze to 112. Szczegółowych informacji dowiesz się, naciskając symbol krzyżyka w górnym menu.

W przypadku urazu fizycznego lub psychicznego zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o obdukcję. Zwróć się o pomoc psychologiczną. Zaistniały fakt zgłoś następnie na policji lub w najbliższej prokuraturze. Poproś również policjanta o wypełnienie "Niebieskiej Karty". W sytuacji "bez wyjścia" z pomocą policji skorzystaj z Interwencji Kryzysowej lub Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pamiętaj o zabraniu ze sobą wszystkich niezbędnych dokumentów.

Każdy człowiek jest indywidualną jednostką. Jeden żyje przeszłością, inny marzy o planach na przyszłość. Są też tacy, którzy pragną jednego i drugiego. Osoba, która zgłasza się do Gabinetu Świadomego Rozwoju, podczas wstępnej wizyty konsultacyjnej, lokalizowana jest na unikalnej "siatce schorzeń i potrzeb", która pozwala określić miejsce pacjenta na osi: Dysfunkcja – Norma - Skuteczność. Takie podejście pozwala na odpowiednie dobranie metod pracy, które dostosowane są do potrzeb poszczególnej jednostki.
Dysfunkcja: W tej sytuacji osoba w gabinecie to pacjent, który podlega leczeniu z zastosowaniem metod psychoterapeutycznych.
Norma: Jest oznaką osoby, samodzielnie prosperującej i spełnionej w swoim życiu.
Skuteczność: W tej sytuacji osoba w gabinecie to klient, który potrzebuje wzmocnienia i motywacji.
Hybryda polega na poprawie funkcjonowania intrapsychicznego, a następnie wzmocnieniu skuteczności, aby osiągnąć życiową normę.

W dużej mierze polega na wyznaczaniu i osiąganiu celów przez Klienta.
Coaching może dotykać bardzo wielu sfer i sytuacji. Dotyczy zazwyczaj wyzwań życia codziennego. Może dotyczyć relacji społecznych, rodziny, siebie. Coach towarzyszy, wspiera, motywuje go w tym procesie. Uwaga podczas coachingu skupia się na teraźniejszości i przyszłości Klienta. Cele, które się realizuje, są kolejnymi etapami na drodze do osiągnięcia spokoju, realizacji siebie i satysfakcji z tego, co robi się w życiu.

Coach nie narzuca rozwiązań, a podąża za klientem, zadaje pytania, dzięki swoim obserwacjom ukazuje osobie jej mocne strony czy zasoby, jakimi dysponuje. Pomaga to zobaczyć możliwe kierunki rozwoju, obszary, w których występuje deficyt i pracować nad jego uzupełnieniem. Coaching osobisty może dotyczyć pomocy w dostarczeniu narzędzi przydatnych podczas przechodzenia przez zmianę w życiu. Podjęcie ważnej decyzji w życiu może być dużo łatwiejsze podczas pracy z coachem, który będzie wspierał, pomagał w dostrzeganiu możliwości w realizacji decyzji. Coaching osobisty służy również do poszukiwania motywacji do działania, osiągnięcia spokoju wewnętrznego. Podczas coachingu indywidualnego można pracować nad relacjami, poszukiwaniem tego, co jest dla osoby korzystającej z usług najważniejsze w życiu.

Coaching zawodowy służy głównie wspieraniu rozwoju kompetencji, które pomagają w pracy zawodowej, adaptacji do nowego miejsca pracy czy planowaniu ścieżki kariery. Główne cele sprowadzają się do wypracowania technik dobrego przywództwa, poprawy relacji z podwładnymi lub współpracownikami czy budowania zespołu. Coaching jest prowadzony na wszystkich szczeblach kariery. W organizacjach, może wspierać proces budowy strategii firmy, jak również wspierać osiąganie lepszych wyników biznesowych.

W efekcie coachingu klient bardziej świadomie wykorzystuje własny potencjał. Poprawia swoje działania, wskutek czego szybciej osiąga zamierzone rezultaty. Dzięki coachingowi można pokonać swoje bariery oraz osiągnąć konkretne wyznaczone cele.

Napisz własne epitafium. Co zrobiłem/am, czego pragnę. To pierwszy krok, aby na nowo odkryć ku naszemu zdumieniu nasze osiągnięcia czy życiowe role. Poczuć się potrzebnym
Gabinet Świadomego Rozwoju - Psychoterapia i Coaching